Siri Guru Nanak Sikh Gurdwara

Sikh choir at the Siri Guru Nanak Sikh Gurdwara. Photo by Umar Akbar.