Siri Guru Nanak Sikh Gurdwara

Karpans at the Siri Guru Nanak Sikh Gurdwara. Photo by Umar Akbar.